ბუღალტრული მომსახურება საქართველოშიბუღალტრული მომსახურება


საგადასახადო კონსულტაციები


შიდა აუდიტი


კომპანიის რეგისტრაცია და მართვა

დისტანციურად

                                     

 

დისტანციური ბუღალტრულ

მომსახურება საქართველოში                                        

გთავაზობთ ბუღალტრული მომსახურების სრულ პაკეტს ბიზნესის ნებისმიერ სფეროში:

ინდივიდუალური მეწარმე

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

 არასამთავრობო ორგანიზაცია 

 

ჩვენი მომსახურება:

საგადასახადო დეკლარაციების მომზადება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად

მოსალოდნელი გადასახადების დაანგარიშება

ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტებით

სამეურნეო ოპერაციების აღრიცხვა და გატარება ბუღალტრულ პროგრამაში

ბუღალტრულ პროგრამაში შესაფერისი ანგარიშთა გეგმის და ოპერაციების აწყობა

ფინანსური ანგარიშგების მომზადება

ბალანსის, მოგება/ზარალის, ფულადი სახსრების მოძრაობის მომზადება

ბიუჯეტის შედგენა

საჭირო დოკუმენტების მომზადება

გადარიცხვების წარმოება

ყველა საჭირო დოკუმენტის და ხელშეკრულების მომზადება

Close Menu